ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

30/03/2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
08/03/2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
26/02/2561ประกาศผลการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด
05/02/2561ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด
27/12/2017ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่องประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับเผยแพร่

01/12/2017ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขเรื่องประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ 2ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
16/11/2017ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
13/07/2017ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
02/06/2017รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด
20/03/2017ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสุข ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรายงานข้อมูลเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.2/ว2902 17/09/2561 17/09/2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม กพส. มท 0810.6/ว2905 17/09/2561 17/09/2561
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ สล. มท 0801.1/440 17/09/2561 17/09/2561
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) กพส. มท 0810.7/ว2923 18/09/2561 18/09/2561

ข่าวประจำวัน