ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

06/10/2560ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
29/08/2560ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นโยบายไม่ตำหนิ กล่าวโทษ(์NO BLAME POLICY) เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ดาวน์โหลด
29/08/2560ับันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจมน้ำ ดาวน์โหลด
29/08/2560ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉ.1 ดาวน์โหลด
11/07/2560ประชาสัมพันธ์รับโอนพนังานส่วนตำบลหรือพนังงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับเผยแพร่

13/07/2560ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
20/03/2560ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสุข ดาวน์โหลด
26/10/2016จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
03/10/2016ประกาศ ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
20/07/2015คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว2212 18/10/2560 19/10/2560
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ สน.คท. มท 0808.2/ว2224 19/10/2560 19/10/2560
ขอเชิญประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว2220 19/10/2560 20/10/2560
สรุปข้อสั่งการของผู้บริหาร สถ. ในการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 2/2561 สล. มท 0801.2/ว233 19/10/2560 20/10/2560

ข่าวประจำวัน