ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

21/11/2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
06/10/2560ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
29/08/2560ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นโยบายไม่ตำหนิ กล่าวโทษ(์NO BLAME POLICY) เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ดาวน์โหลด
29/08/2560ับันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจมน้ำ ดาวน์โหลด
29/08/2560ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉ.1 ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับเผยแพร่

13/07/2560ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
20/03/2560ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสุข ดาวน์โหลด
26/10/2016จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
03/10/2016ประกาศ ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
20/07/2015คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเพิ่มเติมแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาของ สถ. และ อปท. กพส. มท 0810.2/ว2774 08/12/2560 08/12/2560
ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.6/ว2758 07/12/2560 08/12/2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา สน.คท. มท 0808.2/ว6896 06/12/2560 08/12/2560
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กพส. มท 0810.4/ว2783 08/12/2560 08/12/2560

ข่าวประจำวัน