ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

28/09/2559ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดาวน์โหลด
19/09/2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลด
29/08/2559ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริส่วนตำบลศรีสุข ดาวน์โหลด
08/07/2559ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด
08/07/2559ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับเผยแพร่

04/12/2014แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
05/11/2014ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว. ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/09/2559หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. - 28/09/255929/09/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 5
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. 0808.2/12273-12278 28/09/255929/09/2559
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) สน.บถ. มท 0809.4/ว32 29/09/255929/09/2559
ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว1972 29/09/255929/09/2559
วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป กค. มท 0803.3/ว1973 29/09/255929/09/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. 0803.3/1953 28/09/255929/09/2559
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว1952 28/09/255929/09/2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803.3/ว1951 28/09/255929/09/2559
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online และการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
[ว108]     [ว109]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ว108)]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (ว108)]
กค. มท 0803.3/ว1966 28/09/255929/09/2559

ข่าวประจำวัน