ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

16/11/2559ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
11/11/2559ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำบาดาล บ้านลูกควาย หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
11/11/2559ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
11/11/2559ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำบาดาล บ้านโนง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
11/11/2559ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำบาดาล บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับเผยแพร่

04/12/2014แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
05/11/2014ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว. ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ สถ.


Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: http://www.dla.go.th/servlet/RssServlet:10: parser error : xmlParseEntityRef: no name in /home/srisooks/public_html/wp-content/themes/surin/index.php on line 93

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: ินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & in /home/srisooks/public_html/wp-content/themes/surin/index.php on line 93

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: ^ in /home/srisooks/public_html/wp-content/themes/surin/index.php on line 93

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/srisooks/public_html/wp-content/themes/surin/index.php on line 106
หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์

ข่าวประจำวัน