ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

08/07/2559ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด
08/07/2559ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด
13/05/2559ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดาวน์โหลด
22/03/2559ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านกล้วย-บ้านศรีสุข(โดยวิธีPavement In-Place Recycling),ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,แบบลักษณะงานโดยสังเขปBOP ดาวน์โหลด
27/11/2015ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3 ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3-5/6ว ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับเผยแพร่

04/12/2014แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
05/11/2014ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว. ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/08/2559หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-

ข่าวประจำวัน