ข่าวประชาสัมพันธ์

05/02/2561ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด
27/12/2017ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่องประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดาวน์โหลด
20/12/2017ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการรับสมัครสอบเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ดาวน์โหลด
10/12/2017ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ดาวน์โหลด
21/11/2017ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
06/10/2017ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
29/08/2017ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นโยบายไม่ตำหนิ กล่าวโทษ(์NO BLAME POLICY) เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ดาวน์โหลด
29/08/2017ับันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจมน้ำ ดาวน์โหลด
29/08/2017ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉ.1 ดาวน์โหลด
11/07/2017ประชาสัมพันธ์รับโอนพนังานส่วนตำบลหรือพนังงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลด
19/05/2017แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการขยายไหล่ทางขยายไหล่ทางถนนคสล.สายบ้านอ้อมแก้ว-บ้านโนง บ้านอ้อมแก้วหมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
19/05/2017ประกาศสอบราคาโครงการขยายไหล่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ้อมแก้ว-บ้านโนง บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
19/05/2017ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ้อมแก้ว-บ้านโนง บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
20/03/2017ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสุข ดาวน์โหลด
20/02/2017ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
13/12/2016ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำบาดาล บ้านโนง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลด
13/12/2016ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำบาดาล บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
08/12/2016ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดาวน์โหลด
16/11/2016ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
11/11/2016ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,แบบลักษณะงานโดยสังเขป BOQโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด