ข่าวประชาสัมพันธ์

21/11/2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
06/10/2560ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
29/08/2560ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นโยบายไม่ตำหนิ กล่าวโทษ(์NO BLAME POLICY) เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ดาวน์โหลด
29/08/2560ับันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจมน้ำ ดาวน์โหลด
29/08/2560ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉ.1 ดาวน์โหลด
11/07/2560ประชาสัมพันธ์รับโอนพนังานส่วนตำบลหรือพนังงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลด
19/05/2560แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการขยายไหล่ทางขยายไหล่ทางถนนคสล.สายบ้านอ้อมแก้ว-บ้านโนง บ้านอ้อมแก้วหมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
19/05/2560ประกาศสอบราคาโครงการขยายไหล่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ้อมแก้ว-บ้านโนง บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
19/05/2560ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ้อมแก้ว-บ้านโนง บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
20/03/2560ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสุข ดาวน์โหลด
20/02/2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
13/12/2016ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำบาดาล บ้านโนง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลด
13/12/2016ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำบาดาล บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
08/12/2016ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดาวน์โหลด
16/11/2016ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
11/11/2016ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,แบบลักษณะงานโดยสังเขป BOQโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
11/11/2016ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,แบบลักษณะงานโดยสังเขปBOQโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
11/11/2016ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำบาดาล บ้านลูกควาย หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
11/11/2016ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
11/11/2016ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำบาดาล บ้านโนง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด