ข้อมูลสำหรับเผยแพร่

13/07/2017ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
20/03/2017ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสุข ดาวน์โหลด
26/10/2016จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
03/10/2016ประกาศ ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
20/07/2015คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด
04/12/2014แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
05/11/2014ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว. ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
04/11/2014หนังสือ ที่ สร ๗๕๐๐๑.๑/ ลว. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
31/10/2014หนังสือที่ สร ๗๕๐๐๑.๑/ว- ลว. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งกายของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ลว. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
30/10/2014หนังสือที่ สร ๗๕๐๐๑.๑/ว- ลว. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ที่ ๗๕๒/๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลว. ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
30/10/2014หนังสือที่ สร ๗๕๐๐๑.๑/ว- ลว. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ที่ ๗๕๑/๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลว. ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
29/10/2014การกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วนตำบล ดาวน์โหลด
16/10/2014หนังสือ ที่ ๐๐๕/๒๕๕๗ ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเมล็ดถั่วพร้า ดาวน์โหลด
16/10/2014หนังสือ ที่ สร ๗๕๐๐๑.๑/ ลว. ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันปิยมหาราช ดาวน์โหลด
13/10/2014ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
10/10/2014หนังสือ ที่ สร ๗๕๐๐๑.๑/- ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ที่ ๗๒๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานขับรถกู้ชีพ ลว. ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
10/10/2014หนังสือ ที่ สร ๗๕๐๐๑.๑/ว- ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ส่งสำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดาวน์โหลด
หน้า [1]23