ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเมื่อ 22 มีนาคม 2011 เวลา 6:38 am
กิจกรรม:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

จัดขึ้นเมื่อ: -

รายละเอียด:

ประมวลภาพ:

ประมวลภาพกิจกรรม อื่นๆ

งานส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลศรีสุข งานส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลศรีสุข
งานส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลศรีสุข
บันทึกข้อความ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก บันทึกข้อความ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
รับรางวัลแต่งกายผ้าไหม รับรางวัลแต่งกายผ้าไหม
โครงการวัคซีนจมน้ำ โครงการวัคซีนจมน้ำ
การประชุมจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะตำบลศรีสุข การประชุมจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะตำบลศรีสุข
วันที่ 13 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อบต.ศรีสุข เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ อบต.ศรีสุข เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ บ้านโนง ตำบลศรีสุข
อบต.ศรีสุขร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช อบต.ศรีสุขร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีณรงค์
โครงการลอยกระทงบ้านศรีสุข โครงการลอยกระทงบ้านศรีสุข
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพบ่อก๊าชชีวภาพตำบลศรีสุข โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพบ่อก๊าชชีวภาพตำบลศรีสุข
วันที่ 18 - 22 กันยายน 2557