ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2011 เวลา 1:56 pm
อบต.ศรีสุข

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

“ คุณภาพชีวิตดี  คนมีความรู้  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำด้านกีฬาและการท่องเที่ยว”

พันธ์กิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ทางระบายน้ำ และสาธารณูปโภคครบถ้วน
  2. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในด้านสังคม  สาธารณสุข  การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  ขนบประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  4. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. พัฒนาระบบการบริหารงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลาการให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรม ในการบริหารงาน

4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย
ท้องถิ่น (Goals) (KPIs) (Baseline Data) ปี ปี ปี ปี ปี ปี
57 – 61 57 58 59 60 61
1)มีบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ 1.ระยะทางถนนที่ได้รับ มีการ่อสร้างถนน คสล. ระยะ 15 กม. 3 3 3 3 3
มาตรฐาน และเพียงพอต่อการ การก่อสร้าง ทาง 1,500 ม.
พัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ 2. ระยะทางการวาง ไม่มีข้อมูล 6 กม. 1 1 1 1 1
ของ อบต. ท่อระบายน้ำ
3. การขยายเขต/ติดตั้ง มีการติดตั้งขยายเขตโคมไฟฟ้า 120 จุด 24 24 24 24 24
โคมไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม สาธารณะ
ขึ้น
4. การขยายเขต/ซ่อม ไม่มีข้อมูล 340 คร. 68 68 68 68 68
บำรุงรักษาระบบประปา
เพิ่มมากขึ้น
5. จำนวนการก่อสร้างและ มีการขุดลอกแหล่งน้ำ 3 แห่ง 10 แห่ง 2 2 2 2 2
พัฒนาแหล่งน้ำ
2)ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 1.ร้อยละของประชาชน ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 80 60 65 70 75 80
ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ได้รับการดูแล
รักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
3)เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 1.ร้อยละของผู้เรียนได้รับ เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านศึกษาสำหรับเด็กเล็ก การพัฒนาทั้งด้านร่ายกาย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และพัฒนาการศึกษาแก่ อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สังคม และสิตปัญญา
แก่ประชาชนในด้านการ สติปัญญาตามวัยที่ดีขึ้น ตามวัย ร้อยละ 80
ส่งเสริมให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2. ประชาชนได้รับข้อมูล ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
สารต่างๆจากทางราชการ ร้อยละ 80
เพิ่มมากขึ้น
4)ส่งเสริมจัดกิจกรรมทางด้าน 3. ร้อยละของประชาชน ประชาชนร่วมกิจกรรมทาง
ด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีต มีการร่วมกิจกรรมทาง ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ศาสนา วัมนธรรม จารีต ประเพณีร้อยละ 70
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย
ท้องถิ่น (Goals) (KPIs) (Baseline Data) ปี ปี ปี ปี ปี ปี
5)ประชาชนมีความปลอดภัยใน 1.ร้อยละของครัวเรือนมี ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 80 60 65 70 75 80
ชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6)ประชาชนมีรายได้ที่พอเพียง 1. ร้อยละของครัวเรือนที่ ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า
ต่อการดำรงตามมาตรฐาน มีรายได้มากกว่ารายจ่าย รายจ่ายมีร้อยละ 45 ของ
มีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งตนเอง ครัวเรือนทั้งหมด
ได้ 2. ร้อยละของประชากรที่ ประชากรวัยทำงานว่างงาน
ว่างงานลดลง ร้อยละ 30
3. ประชาชนที่ไม่มีอาชีพ ประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้
ต้องการพัฒนาอาชีพ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นฐานได้รับการพัฒนา มีร้อยละ 45
อาชีพเพิ่มขึ้น
7)เกษตรกรมีการขยายเมล็ดข้าว 1.ร้อยละครัวเรือนมีการ เกษตรกรที่มีการใช้เมล็ดพันธุ์
สายพันธุ์ที่ดี และผลิตข้าวที่มี ใช้/ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ข้าวที่ดี ร้อยละ 20 ของ
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพิ่มมากขึ้น เกษตรกร
8)การส่งเสริมและพัฒนาด้าน 1.จำนวนแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีข้อมูล
การท่องเที่ยว ที่พัก บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
9)มีทรัพยากรธรรมชาติและ 1. ประชาชนมีจิตสำนึก ไม่มีข้อมูล
และสิ่งแวดล้อมที่ดี ระบบนิเวศน์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ระบบนิเวศน์สมดุล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนปลูกต้นไม้ ไม่มีข้อมูล
เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
10)ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง 1. ร้อยละของประชาชน ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผน
ความคิดเห็นและตรวจสอบการ เข้าร่วมในการจัดทำแผน ทบทวนแผนชุมชนร้อยละ 45
บริหารงานของท้องถิ่น ทบทวนแผนชุมชน
11) บุคลากรมีความรู้ความ 1. ร้อยละความพึงพอใจ ปีที่ผ่านมาประชาชนมีความ ร้อยละ 90 83 85 87 89 90
สามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ของประชาชนเพิ่มขึ้น พึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 80.92
สามารถให้บริการประชาชน 2. ร้อยละของการจัดเก็บ อบต.ศรีสุข มีรายได้จัดเก็บ ร้อยละ 12 7 8 9 10 12
ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง รายได้เพิ่มขึ้น เอง ร้อยละ 6
3. ร้อยละของบุคลากร มีพนักงานส่วนตำบลผ่านการ ร้อยละ100 85 87 90 95 100
ผ่านการอบรมในหน้าที่ อบรมเฉพาะตำแหน่งร้อยละ
ความรับผิดชอบ 80

4.4  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1) การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ส่วนโยธา
2) การก่อสร้างสะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อลอด และท่อระบายน้ำ ส่วนโยธา
3) การขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ส่วนโยธา
4) การก่อสร้าง ขยายเขต ซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา ส่วนโยธา
5) การก่อสร้าง พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ส่วนโยธา
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญา 1) การส่งเสริมการสร้างสุขภาพ และการประกันสุขภาพของประชาชน สำนักปลัด
2) งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด
3) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ส่วนการศึกษาฯ
4)การส่งเสริมการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ
5) การส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนการศึกษาฯ
ลำดับที่ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 1) การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักปลัด
2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
4. การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 1) การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม สำนักปลัด
2) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร สำนักปลัด
3) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สำนักปลัด
5. การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพย์กรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักปลัด
2) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด
6. การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักปลัด
2) การปรับปรุงและพัฒนารายได้ ส่วนการคลัง
3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำนักปลัด
4) การก่อสร้าง /ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษา จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำนักปลัด , คลัง , โยธา