โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2011 เวลา 6:18 am
อบต.ศรีสุข

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 ท่าน เป็นผู้ช่วยในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และแต่งตั้งเลขานุการอีก 1 ท่าน นายกและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ในการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานมีข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอันชอบด้วยกฎหมาย

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขแบ่งส่วนราชการเป็น 4 ส่วน ดังนี้

  1. สำนักปลัด มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอนามัยวิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพ
  2. ส่วนการคลัง มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
  3. ส่วนโยธา มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง งานประสานสาธารณูปโภค
  4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษาและกิจการโรงเรียน งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ

อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

หน่วยงาน พนักงาน
ส่วนตำบล
พนักงาน
จ้างตามภารกิจ
พนักงาน
ทั่วไป
รวม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7
4
2
-
1
1
1
3
2
1
-
-
9
5
2
3
รวม 13 6 3 22

จำนวนพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

หน่วยงาน อัตรากำลัง
1 2 3 4 5 6 7 8 รวม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
1
-
-
-
1
1
-
-
1
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
6
3
1
-
รวม -
- 4 1 2 1 2 - 10

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ 2553

ภาษีอากร เป็นเงิน 13,393,503 บาท
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต เป็นเงิน 97,939 บาท
รายได้จากทรัพย์สิน เป็นเงิน 110,594 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 114,492 บาท
รายได้เงินช่วยเหลือ เป็นเงิน 22,436,325 บาท
รวม เป็นเงิน 36,152,853 บาท