ตราสัญลักษณ์

ข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2011 เวลา 10:25 am
อบต.ศรีสุข

สัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ความหมาย

ดอกบัว หมายถึง  ตำบลศรีสุขเป็นพื้นที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
กกกกกกกกกกกกยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี
พื้นน้ำ หมายถึง  ตำบลศรีสุขมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์
รวงข้าว หมายถึง  ตำบลศรีสุขมีอาชีพหลักคืออาชีพทำนา

ความหมาย

ดอกบัว หมายถึง ตำบลศรีสุขเป็นพื้นที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี

พื้นน้ำ หมายถึง ตำบลศรีสุขมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์

รวงข้าว หมายถึง ตำบลศรีสุขมีอาชีพหลักคืออาชีพทำนา