คณะผู้บริหาร

ข้อมูลเมื่อ 24 มกราคม 2013 เวลา 7:18 am
อบต.ศรีสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรีสุข

นายบุญร่วม  อินทสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

นายเรืองฤทธิ์   เทียนแก้ว

รองนายกฯ

นายสมบัติ   สีนวน

รองนายกฯ

นายจำนงค์  ตลับทอง

เลขานายกฯ