สำนักปลัด

ข้อมูลเมื่อ 1 ตุลาคม 2015 เวลา 5:00 pm
อบต.ศรีสุข

สำนักปลัด

นายสิทธิพัฒน์  เหลาทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
นายคำนวน พรหมบุตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
นางพราวพิรุณ ยาจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอกสุรชัย ในพรมราช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ

จ่าเอกกฤษดา  ศรีบาง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายสุรัตน์ เงางาม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนุชนาฏ อนุวัยยา
ผ.ช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายโสภา  บุญไทย
พนักงานขับรถ

นางสาวมยุรีย์ ใจสว่าง
แม่บ้าน

นายลอย รอบคอบ
นักการ–ภารโรง