สำนักงานปลัด

ข้อมูลเมื่อ 1 ตุลาคม 2015 เวลา 5:00 pm
อบต.ศรีสุข

สำนักงานปลัด

นายสิทธิพัฒน์  เหลาทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
นายอิศรานุวัฒน์ เทียนแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

จ่าเอกณัทกร  สิทธิสังข์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

>

นางสาวกัญภร เสอุดม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวดวงใจ   เมืองสุข
นิติกร
นายชวน สำนักนิตย์
บุคลากร

นางสาวปณิชยา  พนารินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ

จ่าเอกกฤษดา  ศรีบาง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายสุรัตน์ เงางาม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนุชนาฏ อนุวัยยา
ผ.ช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายโสภา  บุญไทย
พนักงานขับรถ

นางสาวมยุรีย์ ใจสว่าง
แม่บ้าน

นายอู่ทอง ควรชม
นักการ–ภารโรง