กองช่าง

ข้อมูลเมื่อ 15 มีนาคม 2011 เวลา 9:08 am
อบต.ศรีสุข

พนักงานส่วนตำบล

นายบุญช่วย สุขวาสนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

นายธีรศักดิ์ อนุเคราะห์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธนากร สินโธ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุรพัศ สำนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ