เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ

ข้อมูลเมื่อ 15 มีนาคม 2011 เวลา 9:22 am
อบต.ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ

นายอิศรานุวัฒน์  เทียนแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา

นางน้ำฝน วัฒนสังขโสภณ
นักวิชาการศึกษา

นางอำไพ  พงษ์สีดา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสุข
นางฐานัชชา  สวัสดี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดาราม

นางสำราญ  จันทร์ทบ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านอ้อมแก้ว

นางอรทัย จิตรสมาน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านพระจันทร์

นางรัตนาพร  คำทะ
ผู้ดูแลเด็กบ้านศรีสุข

นางสายทอง  สารพัฒน์
ผู้ดูแลเด็กวัดจินดาราม

นางชนัญชิดา คำทะ
ผู้ดูแลเด็กวัดบ้านอ้อมแก้ว

นางรัตนาภารณ์ คงสมคิด
ผู้ดูแลเด็กวัดบ้านพระจันทร์

นางสมใจ  หนูพันธ์
ผู้ดูแลเด็กวัดบ้านพระจันทร์