ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อมูลเมื่อ 15 มีนาคม 2011 เวลา 9:22 am
อบต.ศรีสุข

               พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุกัญญา คำเลิศ
หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 

น้ำฝน วัฒนสังขโสภณ
นักวิชาการศึกษา

 

นางอำไพ  พงษ์สีดา
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นางฐานัชชา  สวัสดี
ครูผู้ดูแลเด็ก 

นางสำราญ  จันทร์ทบ
ครูผู้ดูแลเด็ก 

   

นางอรทัย จิตรสมาน 
 ครูผู้ดูแลเด็ก

นางรัตนาพร  คำทะ
ผู้ดูแลเด็กบ้านศรีสุข

นางสายทอง  สารพัฒน์
ผู้ดูแลเด็กวัดจินดาราม

นางชนัญชิดา คำทะ
ผู้ดูแลเด็กวัดบ้านอ้อมแก้ว

นางรัตนาภารณ์ คงสมคิด
ผู้ดูแลเด็กวัดบ้านพระจันทร์

    นางสมใจ  หนูพันธ์
ผู้ดูแลเด็กวัดบ้านพระจันทร์