เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ

ข้อมูลเมื่อ 15 มีนาคม 2011 เวลา 9:22 am
อบต.ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ

นายประเสริฐ หงส์ทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา

นางสาวจารุวรรณ กลิ่นสุคนธ์
นักวิชาการศึกษา

นางอำไพ พงษ์สีดา
ผู้ดูแลเด็กบ้านศรีสุข

นางรัตนาภรณ์ คำทะ
ผู้ดูแลเด็กบ้านศรีสุข

นางฐานัชชา  สวัสดี
ผู้ดูแลเด็กวัดจินดาราม

นางสายทอง    สารพัฒน์
ผู้ดูแลเด็กวัดจินดาราราม

นางสาวณชลนิภา  จันทยุง
ผู้ดูแลเด็กวัดจินดาราม

นางชนัญชิดา  คำทะ

ผู้ดูแลเด็กบ้านอ้อมแก้ว

นางสำราญ  จันทบ

ผู้ดูแลเด็กบ้านอ้อมแก้ว

นางรัตนาภรณ์  คงสมคิด

ผู้ดูแลเด็กบ้านพระจันทร์

นางสมใจ  หนูพันธ์

ผู้ดูแลเด็กบ้านพระจันทร์