สมาชิกสภาอบต. ศรีสุข

ข้อมูลเมื่อ 15 มีนาคม 2011 เวลา 7:09 pm
อบต.ศรีสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

นายบูญ   พรึงพรืด   ประธานสภา อบต.

นางธัญภา   ทองมูล  รองประธานสภา อบต.

นายประเสริฐ   หงษ์ทอง  เลขานุการสภา อบต.

นายสำรวย  มหาเสนา

ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายทนงศักดิ์  บุญช่วย

ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายประเสริฐศักดิ์ พิศวงขวัญ

ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายเนียม  คำผุย

ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายมูล  บุญเชิด  ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายไพโรจน์ พันธ์เรืองส.อบต.หมู่ที่ 4

นายทำนอง  สายสินธ์   ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายบูรณ์ พรึงพรืดส.อบต.หมู่ที่ 5

นายเฉลียว   เจือจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายบุญยัง  บุญงาม  ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายสุริยา มุมทอง   ส.อบต.หมู่ที่ 6

นางนิตย์ เสนาะเสียงส.อบต.หมู่ที่ 7

นางสกุลทอง  ดีอยู่  ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายทวัชชัย  คงสมคิด  ส.อบต.หมู่ที่ 8

นางดาวเรือง   ชูรัตน์  ส.อบต.หมู่ที่ 8

นางธัญภา ทองมูลส.อบต.หมู่ที่ 9

นายรมย์  กระสังข์  ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายจูม    บัวสมศรี  ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายภูรี   บุญศรี  ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายสุพจน์ ดีทั่ว  ส.อบต.หมู่ที่ 11

นายเสรีย์  นพรัตน์  ส  อบต. หมู่ที่ 11

นายอภิชาติ   สุขดี  ส อบต.หมู่ที่ 12

นายขัน  สาลีงาม ส.อบต.หมู่ที่ 12

นายวีรศักดิ์  มณฑา  ส อบต. หมู่ที่ 3