สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2011 เวลา 8:35 am
อบต.ศรีสุข

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ประวัติความเป็นมา

เดิมพื้นที่ตำบลศรีสุข ขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลตรวจ  อำเภอสังขะ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 ตำบลณรงค์ได้แยกตำบลออกจากตำบลตรวจ  ทำให้ตำบลศรีสุขในขณะนั้นเปลี่ยนการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลณรงค์     อำเภอสังขะ    ในปี พ.ศ.2528  ตำบลศรีสุขได้แยกตำบลออกจากตำบลณรงค์ แต่ยังขึ้นอยู่กับอำเภอสังขะเช่นเดิม   โดยในครั้งนั้นมีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน   9  หมู่บ้าน    จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอศรีณรงค์ขึ้นใหม่     ตำบลศรีสุขจึงได้โอนมาขึ้นกับกิ่งอำเภอศรีณรงค์โดยมีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน 12   หมู่บ้าน   คือ   บ้านศรีสุข บ้านหนองเรือ  บ้านอ้อมแก้ว    บ้านหอก   บ้านโนง  บ้านกล้วย   บ้านโคกอำนวย   บ้านพระจันทร์   บ้านลูกควาย   บ้านท่าพระ   บ้านขยูงทอง   บ้านหนองกฐิน

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการกิ่งอำเภอศรีณรงค์ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอศรีณรงค์ ประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 52 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลศรีสุขมีลักษณะเป็นแบบที่ราบลูกคลื่นลอนตื้นจน ถึงที่ราบเรียบ มีลำห้วยทัพทันไหลผ่านกลางตำบล ลักษณะดิน เป็นดินร่วน

ขนาดพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขมีเนื้อที่ประมาณ  34,371  ไร่  หรือประมาณ  56  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตของตำบล

 • ทิศเหนือ จรดตำบลตรวจ  อำเภอศรีณรงค์
 • ทิศใต้ จรดตำบลทับทัน  อำเภอสังขะ
 • ทิศตะวันออก จรดตำบลณรงค์  อำเภอศรีณรงค์
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จรดตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ
 • ทิศตะวันตก จรดตำบลตระเปรียงเตีย  อำเภอลำดวน
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จรดตำบลหนองเหล็ก  อำเภอศีขรภูมิ

ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ

 • ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลศรีสุข  มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นลอนตื้น  จนถึงราบเรียบมีความลาดเลาเทจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ทำนาโดยมีลำห้วยทับทันไหลผ่านกลางตำบล  โดยไหลผ่านพื้นที่ของหมู่ที่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 12    เป็นสายน้ำที่ไหลมาจากตำบลทับทันและตำบลสังขะ  ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลศรีสุข  น้ำจะไหลสู่ด้านเหนือของตำบลศรีสุข
 • สภาพอากาศ
  โดยทั่วคล้ายคลึงกันกับทุกตำบลในอำเภอศรีณรงค์ คือ มีช่วงชื้นสลับช่วงแล้ง หรือฤดูฝนแตกต่างกับฤดูแล้งเห็นได้อย่างชัดเจน มีฝนตกทั้งปี สภาพอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงฤดูฝน หรือช่วงชื้นอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงมรสุม ส่วนในช่วงฤดูแล้งอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุขมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  คือ  ป่าไม้  มีการปลูกป่าเสริมบริเวณป่ากุดหวาย  หมู่ที่  1  และต้นยางบริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  และแหล่งน้ำ(ลำห้วย)ธรรมชาติใช้ในการเกษตรกรรม

 • แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ ลำห้วย  มี 2 สาย  คือ  ลำห้วยเล็ก  ลำห้วยทับทัน  ซึ่งมีน้ำตลอดปี
  บึงและหนองอื่น ๆ มีจำนวน 26  แห่งซึงมีขนาดเล็กในฤดูแล้งจะไม่มีน้ำ
 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย (ประชาอาสาบ้านโนง, บ้านกล้วย, บ้านศรีสุข) จำนวน 3 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 2 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 10 แห่ง
สระน้ำ จำนวน 22 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
ทำนบดิน จำนวน 4 แห่ง


โครงสร้างทางสังคม

 • เขตการปกครอง
  ตำบลศรีสุขประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน  12  หมู่บ้านได้แก่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ตำแหน่งในสภา อบต
1 ศรีสุข นายประทีป  ศรีเลิศ นายสำรวย มหาเสนา
นายทนงศักดิ์ บุญช่วย
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
2 หนองเรือ นายสำอางค์ พิศวงขวัญ นายประเสริฐศักดิ์ พิศวงขวัญ
นายเนียม คำผุย
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
3 อ้อมแก้ว นางไอ แสงแก้ว นายวีรศักดิ์ มณฑา
นายมูล บุญเชิด
เลขานุการสภา
สมาชิก อบต..
4 หอก นางอรชร  ทองคำ นายทำนอง สายสินธ์
นายไพโรจน์ พันธ์เรือง
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
5 โนง นางสมหมาย  ยิ่งอินทร์ นายบูรณ์ พรึงพรืด
นายเฉลียว เจือจันทร์
ประธานสภา
สมาชิก อบต.
6 กล้วย นายวัชรพล แก้วงาม นายบุญยัง บุตรงาม
นายสุริยา มุมทอง
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
7 โคกอำนวย นายอนุศักดิ์  อาจหาญ นางนิตย์ เสนาะเสียง
น.ส.สกุลทอง ดีอยู่
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
8 พระจันทร์ นายสุพจน์  พรมมา นายทวัชชัย  คงสมคิด
นายดาวเรือง  ชูรัตน์
ประธานสภา
สมาชิก อบต.
9 ลูกควาย นายสุทธิ โสภาพ(กำนัน) นายรมย์  กระสังข์
นางธัญภา ทองมูล
สมาชิก อบต.
รองประธานสภา
10 ท่าพระ นายบุญเสริม  ร่วมคิด นายจูม บัวสมศรี
นางภูรี  บุญศรี
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
11 ขยูงทอง นายประเสริฐ คงสุขดี นายเสรี นพรัตน์
นายปราโมท จรดี
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
12 หนองกฐิน นายเสวียน  ศรีแก้ว นายขัน สาลีงาม
นายอภิชาติ  สุขดี
รองประธานสภา
สมาชิก อบต.

ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น  9,244  คน  แยกเป็นชาย  4,678  คน  หญิง  4,566  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 165 คน / ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  2,077  ครัวเรือน

(ข้อมูล  ณ  วันที่  11 มิถุนายน  2556)

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 1,395   ครัวเรือน
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 57    ครัวเรือน
ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 104   ครัวเรือน
รับจ้างทั่วไป จำนวน 378   ครัวเรือน


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

โรงสี 34 แห่ง
ร้านค้า 75 แห่ง
ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
ร้านซ่อมรถ 8 แห่ง
โรงปลาทู 2 แห่ง
โรงทำขนมจีน 3 แห่ง
โรงทำไอศกรีม 12 แห่ง
ศูนย์สาธิตการตลาด 1 แห่ง
ร้านเสริมสวย 3 แห่ง
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง
บ้านเช่า 3 แห่ง
โรงปุ๋ยอัดเม็ด 1 แห่ง
ผลิตน้ำดื่ม 1 แห่ง

ระบบบริการพื้นฐาน

 • เส้นทางคมนาคม
  การคมนาคม  จากการสำรวจเส้นทางในตำบลศรีสุข  พบว่าเส้นทางภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุกและถนนดินความกว้างประมาณ  4.00 – 8.00  เมตร  ซึ่งยังไม่ได้มาตรฐานและผิวจราจรชำรุดเสียหาย  ซึ่งมีถนนดังนี้

  • ถนนลาดยาง ระยะทาง 9,200 เมตร
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 10,895 เมตร
  • ถนนหินคลุก ระยะทาง 51,446 เมตร
  • ถนนดิน ระยะทาง 11,000 เมตร
 • การโทรคมนาคม
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน  จำนวน  1  แห่ง
 • การไฟฟ้า
  จำนวนครัวเรือนในตำบลศรีสุข  มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ  98

สภาพทางสังคม

 • การศึกษา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสุข จำนวนนักเรียน 80    คน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านอ้อมแก้ว จำนวนนักเรียน 25    คน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดาราม จำนวนนักเรียน 48    คน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านพระจันทร์ จำนวนนักเรียน 52    คน

 • โรงเรียนประถมศึกษา
  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข จำนวนนักเรียน 253    คน
  โรงเรียนบ้านกล้วย จำนวนนักเรียน 199    คน
  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล จำนวนนักเรียน 270    คน
  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ จำนวนนักเรียน 164    คน
  โรงเรียนขยูงทองยางภิรมย์ จำนวนนักเรียน 68    คน

 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จำนวนนักเรียน 425    คน

 • สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัดศรีสุขมิ่งมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่  1
  วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่  3
  วัดใหม่ประชาธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  วัดจินดาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  วัดใหม่แสนอุดม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  วัดบ้านโคกอำนวย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  วัดบ้านพระจันทร์วราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  วัดศิริมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
  วัดบ้านท่าพระวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
  วัดศรีสัมมานุภาพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
  สำนักสงฆ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 , 5
  อุโบสถ  มีจำนวน  3  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 , 5 ,8

 • สาธารณสุข
  สถานีอนามัยหมู่บ้าน / ตำบล 1  แห่ง
  อัตรามีและการใช้ส้วมราด 100 %

 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ ใช้บริการสถานีตำรวจภูธรศรีณรงค์
  - สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน   160  คน
  - รถบรรทุกน้ำ/รถดับเพลิง จำนวน 1  คัน

 • มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน 3  รุ่น จำนวน  450  คน
  - ไทยอาสาป้องกันชาติ 2  รุ่น จำนวน  100  คน
  - กองหนุนเพื่อความมั่นคงชาติ 1 รุ่นจำนวน 100  คน
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน  160  คน


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกสภา

ตำแหน่งในสภา อบต

1

ศรีสุข

นายมั่น มีฤทธิ์ (กำนัน)

นายเพียร ศิริพัฒน์

นายนิมิต เพลาแก้ว

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

2

หนองเรือ

นายทูล บุญภา

นายประเสริฐศักดิ์ พิศวงขวัญ

นายสมเดช แว่นดี

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

3

อ้อมแก้ว

นางไอ แสงแก้ว

นายสมบัติ สีนวน

นายสมัย สาลี

เลขานุการสภา

สมาชิก อบต..

4

หอก

นายพุทธา พาสมบูรณ์

นายเจริญ พิมพ์เพราะ

นายประเสริฐ วงเวียน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

5

โนง

นายทองดี ใจงาม

นายบูรณ์ พรึงพรืด

นางสมหมาย ยิ่งอินทร์

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

6

กล้วย

นายวัชรพล แก้วงาม

นายวิเศียน จันทยุง

นายสุริยา มุมทอง

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

7

โคกอำนวย

นายบุญเสือน ตินทอง

นางนิตย์ เสนาะเสียง

นายเลื่อน สุขอนันต์

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

8

พระจันทร์

นายถวิล ดวงศรี

นายบุญร่วม อินทสุข

นายสุพจน์ พรมมา

ประธานสภา

สมาชิก อบต.

9

ลูกควาย

นายสุทธิ โสภาพ

นายพรหมมา ค้ำคูณคำ

นางธัญภา ทองมูล

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

10

ท่าพระ

นายซึง ว่าดี

นายจูม บัวสมศรี

นางประยูร คงหลัก

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

11

ขยูงทอง

นายประเสริฐ คงสุขดี

นายเสรี นพรัตน์

นายสุพจน์ ดีทั่ว

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

12

หนองกฐิน

นายทองไสย์ บุญหมาะ

นายขัน สาลีงาม

นายสมศักดิ์ สมานทอง

รองประธานสภา

สมาชิก อบต.